Nepravilno ločevanje stane

 

Ločeno zbiranje odpadkov je obvezno za vse povzročitelje odpadkov.

Če odpadkov ne ločujete oz. jih ne ločujete pravilno, vam  grozi globa v višini 500 EUR.

Medobčinska inšpekcijska služba lahko kaznuje povzročitelja odpadkov:

 • Če ne odlaga komunalnih odpadkov na zbirnih mestih ter v predpisane zabojnike za odpadke ali posebne plastične vrečke;
 • Če odlaga prepovedane odpadke v zabojnike za komunalne odpadke;
 • Če ne odlaga ločeno zbranih odpadkov v namenske zabojnike na ekoloških otokih skladno z navodili izvajalca;
 • Če ne odloži odpadkov na zbirnih centrih za ločeno zbiranje odpadkov po navodilih izvajalca.

Prav tako inšpekcija lahko izreče globo povzročitelju odpadkov:

 • Če se ne vključi v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki;
 • Če ne dostavi zabojnika ali posebne plastične vrečke s komunalnimi odpadki na odjemno mesto;
 • Če ne omogoči dostopa do odjemnega mesta;
 • Če ne vzdržuje zbirnega in odjemnega mesta;
 • Če po izpraznitvi zabojnika za odpadke tega isti dan ne vrne na zbirno mesto;
 • Če brska po posodah in razmetava odpadke iz posod;
 • Če ne poskrbi za odlaganje gradbenih odpadkov v posode za odpadke v Času gradnje ali adaptacije v
 • dogovoru z izvajalcem;
 • Če ne posreduje točnih podatkov o dejstvih, ki vplivajo na pravilen obračun ravnanja z odpadki, ter o spremembah teh podatkov.


Področje ravnanja z odpadki je urejeno z občinskimi odloki o ravnanju z odpadkina območju posamezne občine.

Odpadke povzročamo vsi, zato moramo biti v sistem ravnanja z odpadki vključeni vsi, ki na območju posamezne občine stalno, začasno ali občasno bivamo v svojih ali najetih nepremičninah, smo lastniki počitniške hiše ali opravljamo poslovno dejavnost. O tem smo dolžni obvestiti Komunalo Kranj kot izvajalca javne sluabe ravnanja z odpadki v naši občini.

Obveznost plačila storitev ravnanja s komunalnimi odpadki nastane za povzročitelje odpadkov z dnem, ko začne izvajalec opravljati storitve na njihovem območju, ko povzročitelji odpadkov pričnejo uporabljati stanovanje, počitniški objekt ali poslovne prostore ali ko se prične gradnja novega oz. adaptacija obstoječega objekta.

Stroške ravnanja z odpadki smo dolžni plačevati vsi povzročitelji odpadkov, za katere je organizirano ravnanje s komunalnimi odpadki.

Odlaganje odpadkov morate urediti tako, da pri Komunali Kranj najamete ali kupite zabojnik. Ti zabojniki so označeni z logotipom podjetja Komunala Kranj in opremljeni s čipom, ki omogoča
evidentiranje praznjenj posameznih zabojnikov. Podjetju je odčitavanje praznjenj zabojnikov v pomoč pri reševanju reklamacij ter obvladovanju števila in vrste zabojnikov na terenu.

Povzročitelji odpadkov smo dolžni izvajalcu posredovati točne podatke o dejstvih, ki vplivajo na pravilen obračun ravnanja z odpadki (ime in naslov, dejavnost, število oseb, velikost posode) ter izvajalca sproti obveščati o vseh spremembah teh podatkov.

Upoštevajte urnike odvoza odpadkov. Na dan odvoza pripravite samo zabojnik s tistimi odpadki, ki jih po urniku odvažamo. Z odvozom odpadkov pričnemo ob 6. uri zjutraj.

Ločeno zbiranje odpadkov je obvezno za vse povzročitelje odpadkov.

Če odpadkov ne ločujemo oz. jih ne ločujemo pravilno, nam grozi globa v višini 500 EUR.

 

Spoštujte predpisan način zbiranja kosovnih odpadkov, saj je v vsaki občini urejeno oddajanje kosovnih odpadkov. V Mestni občini Kranj imate gospodinjstva dodatno moanost, da z dopisnicama naročite brezplačen odvoz kosovnih odpadkov do količine dveh kubičnih metrov letno.

Za red in čistočo mest, kamor na dan odvoza pripravite svoj zabojnik, ste odgovorni sami.

V zimskem času morate poskrbeti, da smetarska vozila nemoteno pridejo do vašega zabojnika in ga spraznijo. Enako velja tudi za zbirna mesta, kjer so postavljeni skupni zabojniki za stanovalce večstanovanjskih objektov. Stanovalci ste sami dolžni odstraniti sneg s pokrovov zabojnikov.

Sežiganje manjših količin komunalnih odpadkov, ki nastajajo na hišnih vrtovih, je dovoljeno samo podnevi, vendar tako, da sežiganje ne traja dlje kot dve uri. Pri sežiganju suhih odpadkov z vrtov je treba preprečiti nevarnosti in neprijetnosti, ki nastanejo zaradi dima, širjenja ognja in letenja isker izven mesta sežiganja.

 
 

Hitri meni

 • Pišite nam:


  info@krlocuj.me
 • Brezplačna številka:


  080 3555
 • Splošne informacije o zbiranju odpadkov:


  04 28 11 311
 • Naročilo ali menjava zabojnikov, odvoz kosovnih odpadkov z dopisnico:


  04 28 11 305
 • Najem velikih zabojnikov:


  04 28 11 303
 • Oddaja azbesta:


  EKOL d.o.o. 080 2150
 • Oddaja azbesta:


  Ežen d.o.o. 041 618 998

Prijava na enovice

Ločevajne je zakon!. 2013 Belapika.

Dovolite uporabo piškotkov na tej strani? Sporočilo je prikazano na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).