Nove cene storitev ravnanja z odpadki v občini Naklo

Z mesecem junijem 2015 so v občini Naklo začele veljati nove cene in način obračuna storitev ravnanja z odpadki. Občina je cene ravnanja z odpadki uskladila z veljavno uredbo o metodologiji oblikovanja cen in sprejela nov Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Naklo.

Na podlagi uredbe morajo biti na računih ločeno prikazane cene za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, zbiranje bioloških odpadkov (vključuje tudi odstranjevanje), obdelavo in odlaganje odpadkov. Cena zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov mora biti sestavljena iz dveh delov, cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitve javne službe.

Nove postavke na računih za gospodinjstva:
cena storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
Vključuje stroške rednega odvoza mešanih komunalnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne embalaže, praznjenje ekoloških otokov, kosovni odvoz odpadkov, delovanje zbirnih centrov, zbiranje nevarnih odpadkov ter manipulacijo z odpadki pred oddajo prevzemniku.
cena javne infrastrukture določenih vrst komunalnih odpadkov
Vključuje stroške infrastrukture, ki jo imamo v najemu od občine Naklo in je namenjena za opravljanje storitve zbiranja komunalnih odpadkov (ekološki otoki, zabojniki na ekoloških otokih itd.)
cena obdelave in odlaganja odpadkov
Vključuje stroške obdelave mešanih komunalnih odpadkov (zakonodaja zahteva, da se zbrani mešani komunalni odpadki pred odlaganjem predhodno obdelajo) in stroške odlaganja odpadkov. Storitev izvaja podizvajalec.

Če ima gospodinjstvo zabojnik za biološke odpadke je dodana:
cena zbiranja bioloških odpadkov
Vključuje stroške zbiranja in odstranjevanja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada.

Skladno z državno uredbo morajo biti vse cene storitev ravnanja z odpadki na računih izražene v kilogramih.
Količina storitve pri posameznem uporabniku je določena na podlagi načrtovane povprečne količine zbranih odpadkov v občini Naklo za tekoče leto. Na računih izražena količina v kilogramih, torej pomeni povprečno količino zbranih odpadkov in ne dejanske mase odpadkov, ki jo odda posamezni uporabnik. 

Nove kalkulacije cen so pripravljene tako, da pri vseh storitvah obveznih gospodarskih služb varstva okolja podjetje ne ustvarja dobička, ampak krije stroške izvajanja javne službe.

• Cenik ravnanja z odpadki za gospodinjstva

• Cenik ravnanja z odpadki za pravne osebe

Cene se bodo lahko spremenile
Enkrat letno bomo pripravili elaborate, kar pomeni, da bodo občinski sveti cene potrjevali vsako leto. Morebitna razlika med dejanskimi stroški in prihodki bo upoštevana v ceni v prihodnjem obdobju.

Poračun obračunane količine odpadkov, prostornine zabojnikov in oseb
Pri obračunu za tekoče leto bodo upoštevane načrtovane količine odpadkov, načrtovane prostornine zabojnikov in število oseb. Enkrat letno bomo dejanske količine zbranih odpadkov v občini Naklo porazdelili med uporabnike glede na prostornino in pogostost odvoza zabojnika za mešane komunalne odpadke in biološke odpadke oz. števila oseb. Enkrat letno bomo pripravili poračune – enkratno bomo obračunali razliko obračunano in dejansko količino odpadkov, prostornino zabojnikov in število oseb.
Torej, manjše bodo količine zbranih odpadkov, nižje bodo povprečne obračunane količine odpadkov.

Spremembo cen in način obračuna storitev ravnanja z odpadki bodo morali sprejeti tudi v vseh ostalih občinah.

 

 

 

 
 

Hitri meni

 • Pišite nam:


  info@krlocuj.me
 • Brezplačna številka:


  080 3555
 • Splošne informacije o zbiranju odpadkov:


  04 28 11 311
 • Naročilo ali menjava zabojnikov, odvoz kosovnih odpadkov z dopisnico:


  04 28 11 305
 • Najem velikih zabojnikov:


  04 28 11 303
 • Oddaja azbesta:


  EKOL d.o.o. 080 2150
 • Oddaja azbesta:


  Ežen d.o.o. 041 618 998

Prijava na enovice

Ločevajne je zakon!. 2013 Belapika.

Dovolite uporabo piškotkov na tej strani? Sporočilo je prikazano na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).