Vprašanja in odgovori

 

Zakaj ste ponekod zmanjšali pogostost odvoza mešanih odpadkov?

 

 

Z ločevanjem odpadkov so se količine mešanih odpadkov zmanjšale. Upoštevali smo, da so pri praznjenju zabojniki za mešane odpadke redko polni. V povprečju so zabojniki polni med 65 in 70 odstotki. Za take količine odpadkov zadostuje, da zabojnike spraznimo 17-krat na leto in ne 26-krat. S tem smo zmanjšali stroške zbiranja odpadkov, ne da bi to negativno vplivalo na kakovost naših storitev. 

Sočasno vas tudi spodbujamo k doslednejšemu ločevanju odpadkov. V zabojnikih za mešane odpadke so še vedno nepravilno odloženi odpadki, kot so odpadna embalaža, steklo, papir in ostali, ki se lahko predelajo in se zato morajo odložiti ločeno.

 

 

Kje mešane odpadke odvažamo na tri tedne?

 

Od 1. 2. 2016 dalje mešane odpadke na območju pretežno individualnih hiš v Mestni občini Kranj (z izjemo strogega mestnega jedra Kranja) in pri vseh uporabnikih v občinah Naklo, Šenčur in Preddvor odvažamo na tri tedne.

 

Kako ste določili območja z eno- in tritedenskim odvozom??

 

 

Glavni kriterij pri določanju območij z eno- in tritedenskim odvozom je, kateri objekti na tem območju prevladujejo: individualni ali večstanovanjski.

Na območju večstanovanjskih objektov je gostota poseljenosti večja, urejena so skupna odjemna mesta, uporabniki odpadke odlagajo v skupne zabojnike, ki so povečini zapolnjeni z odpadki.

 

 

Ali moram zaradi uvedbe odvoza mešanih odpadkov zamenjati zabojnik?

 

 

Če vaš obstoječ zabojnik tudi pri odvozu mešanih odpadkov na tri tedne zadostuje količinam odpadkov, zabojnika ni potrebno zamenjati. V nasprotnem primeru zabojnik lahko zamenjate z večjim. Menjava zabojnika je brezplačna in jo izvedemo približno v roku 14 dni. V primeru občasnega povečanja količin odpadkov, lahko na sedežu našega podjetja kupite vrečo na mešane komunalne odpadke in jo na dan odvoza pripravite poleg zabojnika. V ceno vreče je vključena tudi storitev ravnanja z odpadki. Drugačno odlaganje odpadkov poleg zabojnikov je prepovedano. 

 

 

Kaj vpliva na moje mesečne izdatke pri odpadkih?

 

Mesečni izdatki gospodinjstva za storitev ravnanja z odpadki so odvisni od velikosti zabojnikov (za mešane in biološke odpadke), števila oseb in pogostosti odvoza.

 

Ali plačujem samo zbiranje odpadkov?

 

 

Uporabniki ne plačujete Komunali Kranj samo zbiranje odpadkov, pač pa vrsto ostalih storitev povezanih z ravnanjem z odpadki: zagotavljanje in zamenjava poškodovanih zabojnikov, čiščenje bioloških zabojnikov, zbiranje in ravnanje z odpadki na ekoloških otokih in v zbirnih centrih, organizacijo letne akcije zbiranja nevarnih odpadkov in oddajo le teh pooblaščenim podjetjem v predelavo oz. uničenje, zbiranje odpadkov na pokopališčih, zbiranje in oddajo kosovnih odpadkov, razvrščanje in pripravo odpadkov na oddajo, prevoz odpadkov do prevzemnikov, predajo odpadkov v predelavo ali odlaganje.

 

 

Zakaj ne tehtate zabojnikov?

 

 

V praksi se izkazuje tehtanje zabojnikov kot tehnično zelo zahtevno in praktično neizvedljivo, saj je potrebno pri tehtanju zagotoviti enake pogoje – raven teren. V nasprotnem primeru lahko pride do odstopanj v tehtanju. Prav tako so model tehtanja v posameznih primerih že opustili iz razloga, ker je prihajalo do zlorab in nepooblaščenega odlaganja odpadkov v tuje zabojnike. Zaradi teh zapletov in dragega sistema, so le tega opustili. V Komunali Kranj menimo, da je razporeditev stroškov glede na velikost zabojnikov še najpravičnejša, zato tehtanja zabojnikov ne načrtujemo.  

 

 

Ali komunalna podjetja služite z oddajo odpadkov predelovalcem?

 

 

Vsaka vrsta odpadka ima predpisane načine oddaje in nadaljnjo obdelavo. Odpadno embalažo v okviru državne sheme predamo odgovornim družbam za ravnanje z odpadno embalažo. Biološke odpadke oddamo pooblaščenim predelovalcem, za kar moramo plačati. Enako velja za nevarne odpadke, ki jih zberemo v letnih akcijah zbiranja in v zbirnih centrih. Tudi za oddajo večine odpadkov, ki jih zberemo v zbirnih centri, moramo plačati. Prihodki od prodaje papirja in kovin so upoštevani v kalkulaciji cene zbiranja in jo zmanjšujejo. Najdražji način ravnanja z odpadki je vsekakor odlaganje odpadkov.

 

 

Kaj svetujete pri odlaganju plenic?

 

 

Družinam z otroci v plenicah oz. vsem, ki uporabljajo plenice svetujemo, da zaradi higiene plenice zavijejo v vrečko. Če so količine plenic večje, se lahko odločite za začasni najem večjega zabojnika za mešane odpadke.

 

 

Lahko pri naročilu odvoza kosovnih odpadkov koristim dopisnice iz preteklih let?

 

Dopisnice veljajo za tekoče leto in niso prenosljive.

 

Kako uredim spremembo števila oseb?

 

Spremembo števila lahko sporočite po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. . V sporočilu navedite podatke nosilca obračuna komunalnih storitev in predložite dokument, s katerim boste potrdili spremembo (potrdilo o začasnem ali stalnem bivališču, mrliški list, ...).

 

Zakaj sem prejel poziv k obvezni menjavi zabojnika za mešane komunalne odpadke?

Leta 2009 je bil na območju Mestne občine Kranj sprejet nov odlok, ki za povzročitelje odpadkov (za vsa gospodinjstva in pravne osebe) predpisuje, da so dolžni na svoje stroške zagotoviti nabavo ali najem in vzdrževanje ustreznih tipiziranih zabojnikov in posod za mešane komunalne odpadke pri izvajalcu javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

Že pred več kot letom dni smo uvedli tudi t.i. čipiranje zabojnikov. Vsi novi zabojniki Komunale Kranj so označeni s čipi, kar omogoča evidentiranje praznjenj posameznih zabojnikov in tako lažje reševanje morebitnih reklamacij ter obvladovanje števila in vrste zabojnikov na terenu. Zaradi slednjega smo začeli z letošnjim letom pozivati k menjavi zabojnikov vse imetnike t.i. nestandardiziranih zabojnikov, med katere, poleg kovinskih, sodijo tudi vsi plastični zabojniki, ki niso označeni z logotipom Komunale Kranj, identifikacijsko številko in čipom.

Standardizirani in primerno označeni zabojniki so eden izmed pomembnejših pogojev za kakovostno izvajanje storitev. S pomočjo takih zabojnikov, lahko na terenu vsak čas preverimo vključenost posameznega povzročitelja odpadkov v sistem ravnanja z odpadki in rešujemo morebitne reklamacije. Sodobna vozila so prilagojena novim zabojnikom in »branju« čipov. Z menjavo vozil bo praznjenje nestandardiziranih zabojnikov in zabojnikov, ki niso opremljeni s čipom, nemogoče.

 

Kdaj se bo začela kampanja Ločevanje je zakon?

 

S prvim opozarjanjem na nepravilno odlaganje bomo pričeli predvidoma v mesecu aprilu. Pred tem boste gospodinjstva na dom prejela brošuro o pravilnem ločevanju odpadkov.

 

Ali je področje ravnanja z odpadki zakonsko urejeno?

 

Ravnanje z odpadki je poleg državnih zakonov urejeno tudi z občinskimi odloki o ravnanju z odpadki na območju posamezne občine.

 

Ali je ločeno zbiranje odpadkov obvezno?

 

Ločeno zbiranje odpadkov je obvezno za vse povzročitelje odpadkov. Če odpadkov ne ločujemo oz. jih ne ločujemo pravilno, nam grozi globa v višini 500 EUR (link na meni Nepravilno ločevanje odpadkov stane)

 

Ali morajo biti vsa gospodinjstva in pravne osebe vključena v sistem ravnanja z odpadki?

 

Odpadke povzročamo vsi, zato moramo biti v sistem ravnanja z odpadki vključeni vsi, ki na območju posamezne občine stalno, začasno ali občasno bivamo v svojih ali najetih nepremičninah, smo lastniki počitniške hiše ali opravljamo poslovno dejavnost. O tem smo dolžni obvestiti Komunalo Kranj kot izvajalca javne službe ravnanja z odpadki v naši občini.
Stroške ravnanja z odpadki smo dolžni plačevati vsi povzročitelji odpadkov, za katere je organizirano ravnanje s komunalnimi odpadki.

 

Kdaj se moram vključiti v sistem ravnanja z odpadki?

 

Obveznost plačila storitev ravnanja s komunalnimi odpadki nastane za povzročitelje odpadkov z dnem, ko začne izvajalec opravljati storitve na njihovem območju, ko povzročitelji odpadkov pričnejo uporabljati stanovanje, počitniški objekt ali poslovne prostore ali ko se prične gradnja novega oz. adaptacija obstoječega objekta.

 

Kako se vključim v sistem ravnanja z odpadki?

 

Odlaganje odpadkov morate urediti tako, da pri Komunali Kranj najamete ali kupite zabojnik. Ti
zabojniki so označeni z logotipom podjetja Komunala Kranj in opremljeni s Čipom, ki omogoča
evidentiranje praznjenj posameznih zabojnikov. Podjetju je odčitavanje praznjenj zabojnikov v
pomoč pri reševanju reklamacij ter obvladovanju števila in vrste zabojnikov na terenu.

 

Ali moram zabojnik kupiti pri Komunali Kranj?

 

Zaradi načina odvoza in evidentiranja zabojnikov (zabojniki so označeni s čipi) morajo vsi povzročitelji odpadkov na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje, Preddvor, Šenčur, Naklo in Jezersko imeti zabojnik, označen z logotipom Komunale Kranj. To pomeni, da morate zabojnik najeti ali kupiti pri Komunali Kranj.

To velja za vse zabojnike: za mešane komunalne odpadke, odpadno embalažo in biološke odpadke.

Osnova za zahtevo so občinski odloki.

 

Kako si lahko sam izračunam mesečne izdatke za odpadke?

 

Vaše mesečne izdatke za odpadke si lahko izračunate s pomočjo aplikacije.
Z doslednim ločevanjem odpadkov lahko zmanjšate količine mešanih komunalnih odpadkov. Gospodinjstva z manj člani si lahko zabojnik delite. Pred tem morate to s pisno vlogo urediti na Komunali Kranj.

 

Kako lahko drugim preprečim odlaganje odpadkov v svoj zabojnik?

 

Pri Komunali Kranj se dogovorite za najem ali nakup zabojnika s ključavnico.

 

Kaj lahko storim, če imam občasno več mešanih komunalnih odpadkov oz. odpadne embalaže?

 

V primeru občasnega povečanja količine mešanih odpadkov lahko kupite vrečko za mešane
komunalne odpadke ali za odpadno embalažo, označeno z logotipom Komunale Kranj. Vrečke lahko kupite na sedežu javnega podjetja Komunala Kranj (uradne ure). Na dan odvoza vrečko odložite poleg zabojnika. Drugače odloženih odpadkov Komunala Kranj ni dolžna odpeljati. Prav tako je odlaganje odpadkov poleg zabojnika brez vreč z logotipom Komunale Kranj oz. v navadnih vrečah, kaznivo.

 

Komu lahko sporočim lokacijo divjega odlagališča?

 

O divjih odlagališčih oziroma o kršitvah načel pravilnega ravnanja z odpadki lahko obvestite
Medobčinski inšpektorat Kranj na telefonsko številko 04 237 32 16. Za nepravilno odložene gradbene in odpadke pa je pristojen Inšpektorat RS za okolje in prostor (telefonska številka 04 231 93 34).

 

Kam sodi t. i. zeleni odrez (drevje, živa meja, večje količine listja)?

 

Ti odpadki sodijo med t. i. zeleni odrez, ki se kompostira ločeno od ostalih kuhinjskih odpadkov. Zato prosimo, da te odpadke pripeljete v zbirni center, kjer bomo poskrbeli, da se bodo ustrezno predelali.

 

Kako in kje lahko oddam avtomobilske gume?

 

Vsako gospodinjstvo lahko v zbirnih centrih brezplačno odda do pet gum brez platišč dvakrat letno.

 Svetujemo, da ob menjavi oz. nakupu novih gum stare pustite pri vulkanizerju.

 

Kako in kje lahko oddam stare gospodinjske aparate v kuhinji, računalniško opremo?

 

Te odpadke je prepovedano odlagati v zabojnik za mešane komunalne odpadke ali poleg njega.

Veliko elementov in materiala, iz katerih je sestavljena bela tehnika, gospodinjski aparati in ostala električna in elektronska oprema, se lahko predela. Obenem pogosto vsebujejo nevarne snovi. Če z njimi ne ravnamo pravilno, lahko škodujejo okolju in ogrozijo zdravje ljudi. Zato je pomembno, da s temi odpadki ravnamo pravilno.

Vso odpadno elektronsko in električno opremo lahko pripeljete v zbirni center.

Ob nakupu nove elektronske opreme je trgovec ali proizvajalec dolžan sprejeti staro. Če je oprema še uporabna, jo lahko prodate ali podarite tistemu, ki jo potrebuje.

Med opremo sodijo mali in veliki gospodinjski aparati, računalniška oprema, električna in elektronska oprema, oprema za razsvetljavo, igrače, zabavna elektronika.

 

Pri pripravi hrane pogosto uporabljam jedilno olje. Kako ga lahko pravilno oddam?

 

Odpadno jedilno olje je prepovedano odlagati v zabojnike za mešane odpadke in zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov, olje je prepovedano zlivati v odtok ali kanalizacijo.
Doma odpadno jedilno olje vlijete v plastenke ali v steklenice oz. v katerokoli drugo primerno
embalažo. To začasno hranite v kleti, garaži in ko se nabere več odpadnega jedilnega olja, ga odpeljete v zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov, kjer ga brezplačno oddate.

 

Ali je dovoljeno zlivanje odpadnega olja in ostalih tekočin v straniščno školjko ali odtok?

 

Res je, da voda odplakne vse, vendar s tem ko nepravilno vržemo odpadke v straniščno školjko,
povzročimo velike težave v kanalizacijskem sistemu: oviramo pretok, povzročimo zamašitve, nepravilno delovanje črpališč, ustvarimo pogoje za pojav smradu in glodavcev.
S tem posredno ogrožamo tako svoje zdravje kot zdravje delavcev, ki skrbijo za nemoteno delovanje
sistema, saj morajo odstraniti vse nepravilno odložene odpadke.

 • V straniščno školjko ali odtok je prepovedano odlagati:
 • organske odpadke, kot so ostanki hrane, trave, plevela in podobni odpadki z vrtov, trupla poginulih
 • živali, perje, kosti, dlaka in podobno;
 • trde odpadke, kot so razni plastični predmeti, kosi kovin, stekla, embalaža;
 • ostale odpadke, kot so palčke za ušesa, kondomi, damski vložki, otroške plenice, čistilni in vlažilni
 • robčki, nerazgradljiv papir, PVC-vrečke, tekstil (cunje za čiščenje, nogavice in ostali deli obleke);
 • gradbene odpadke, kot so ostanki gramoza, malt, betonov, gipsa, opeke, opaži;
 • barve, topila, dezinfekcijska sredstva, kisline, lugi, zdravila, pesticidi;
 • razna odpadna olja in maščobe iz kuhinje.

Če pride do zamašitve kanalizacijskega sistema, lahko pride tudi do vdora odpadne vode v bivalne prostore. Izognite se nepotrebnim stroškom čiščenja in sanacije.

 

Kdo je odgovoren za red in čistočo mest, kamor na dan odvoza pripravite svoj zabojnik, ste odgovorni sami?

 

V zimskem času morate poskrbeti, da smetarska vozila nemoteno pridejo do vašega zabojnika in ga spraznijo. Enako velja tudi za zbirna mesta, kjer so postavljeni skupni zabojniki za stanovalce večstanovanjskih objektov. Stanovalci sami ste tudi dolžni odstraniti sneg s pokrovov zabojnikov.

 

Ali moram embalažo pred odlaganjem pomiti?

 

Embalaže pred odlaganjem ni potrebno spirati pod tekočo vodo, saj na ta način po nepotrebnem koristimo pitno vodo. Zadostuje, da je embalaža brez vsebine, izpraznjena na način, da »iz nje ne kaplja in ne curlja«. 

 

 

Zakaj zabojniki na ekoloških otokih niso večji?

 

Ekološki otoki predstavljajo eno izmed možnosti ločevanja manjše embalaže oz. manjših kosov odpadkov, ki se lahko predelajo. Večjim odpadkom  oz. večjim količinam so namenjeni zbirni centri. Če je embalaža večja od odprtine zabojnika, je ne smete odložiti poleg zabojnika, pač pa jo morate pripeljati v zbirni center. 

Ob nakupu nove elektronske opreme je trgovec ali proizvajalec dolžan sprejeti staro. Enako velja za embalažo, v kateri je nov izdelek.

.

 

 
 

Hitri meni

 • Pišite nam:


  info@krlocuj.me
 • Brezplačna številka:


  080 3555
 • Splošne informacije o zbiranju odpadkov:


  04 28 11 311
 • Naročilo ali menjava zabojnikov, odvoz kosovnih odpadkov z dopisnico:


  04 28 11 305
 • Najem velikih zabojnikov:


  04 28 11 303
 • Oddaja azbesta:


  EKOL d.o.o. 080 2150
 • Oddaja azbesta:


  Ežen d.o.o. 041 618 998

Prijava na enovice

Ločevajne je zakon!. 2013 Belapika.

Dovolite uporabo piškotkov na tej strani? Sporočilo je prikazano na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).